V120Z

90.000 đồng

120GB Data/ tháng

Miễn phí gọi nội mạng < 20p

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V120Z 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

V90C

90.000 đồng

30GB Data/ tháng

Miễn phí gọi nội mạng < 20p

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V90C 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

V120N

120.000 đồng

120GB Data/ tháng

Miễn phí gọi nội mạng < 20p

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V120N 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

V150N

150.000 đồng

180GB Data/ tháng

Miễn phí gọi nội mạng < 20p

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V150N 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST60N

60.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST60N 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST70K

70.000 đồng

15GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST70K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST90K

90.000 đồng

30GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST90 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST120K

120.000 đồng

60GB Data/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST120K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST30K

30.000 đồng

7GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST30K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

7N

70.000 đồng

35GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( 7N 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

V50K

50.000 đồng

7GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V50K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

7MI5D

35.000 đồng

4.5GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( 7MI5D 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST5K

5.000 đồng

500MB Data/ 24H

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST5K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

MI7D

7.000 đồng

700MB Data/ 24H

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MI7D 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ 24H

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST10K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST15K

15.000 đồng

3GB Data/ 3 Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( ST15K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

DC5

5.000 đồng

1GB Data/ 24H

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( DC5 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

D30

30.000 đồng

2.5GB Data/ 30 ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D30 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

D50

50.000 đồng

3.5GB Data/ 30 ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D50 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

D70

70.000 đồng

7GB Data/ 30 ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( D70 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP30X

30.000 đồng

500 phút miễn phí

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP30X 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

DK50

50.000 đồng

500 phút miễn phí

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( DK50 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP50X

50.000 đồng

Miễn phí gọi dưới 20 phút

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP50X 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP70

70.000 đồng

Miễn phí gọi dưới 20 phút

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP70 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

T15D

15.000 đồng

( Miễn phí 75 phút + 150 MB Data)/ 7 ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( T15D 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP30K

30.000 đồng

(Miễn phí gọi dưới 10 phút nội mạng)/ 7 ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP30K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

F30

30.000 đồng

( Miễn phí gọi dưới 20 phút + 3 GB Data)/ 7 ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( F30 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

V50K

50.000 đồng

( Miễn phí gọi dưới 20 phút + 7GB )/ 7 ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V50K 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

1N

10.000 đồng

( Miễn phí gọi dưới 20 phút + 5GB)/ ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( 1N 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

V7C

7.000 đồng

(Miễn phí 50 phút + 500MB)/ ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( V7C 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP5X

5.000 đồng

( Miễn phí 50 phút  )/ ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc Soạn tin:

( MP5X 373790652 gửi 9123 )

Xem chi tiết