MXH100

100.000 đồng

30GB & Data Tiktok, FB, YT

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MXH100 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MXH120

120.000 đồng

30GB & Data Tiktok, FB, YT

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MXH120 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MXH150

150.000 đồng

45GB & Data Tiktok, FB, YT

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MXH150 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

T30

30.000 đồng

Free Data TikTok

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( T30 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

SD70

70.000 đồng

1GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( SD70 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

SD90

90.000 đồng

1.5GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( SD90 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

SD120

120.000 đồng

2GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( SD120 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

SD135

135.000 đồng

5GB Data/ Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( SD135 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

V90B

90.000 đồng

1GB Data/ Ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10p

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( V90B NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

V120B

120.000 đồng

1.5GB Data/ Ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10p

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( V120B NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

V160B

160.000 đồng

4GB Data/ Ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10p

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( V160B NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

V200B

200.000 đồng

8GB Data/ Ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 20p

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( V200B NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST30K

30.000 đồng

7GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( ST30K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

7N

70.000 đồng

35GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 7N NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

V50K

50.000 đồng

7GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( V50K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

7MI5D

35.000 đồng

4.5GB Data/ 7 Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 7MI5D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST5K

5.000 đồng

500MB Data/ 24H

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( ST5K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MI7D

7.000 đồng

700MB Data/ 24H

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MI7D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST10K

10.000 đồng

2GB Data/ 24H

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( ST10K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

ST15K

15.000 đồng

3GB Data/ 3 Ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( ST15K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP30X

30.000 đồng

500 phút miễn phí

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MP30X NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

DK50

50.000 đồng

500 phút miễn phí

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( DK50 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP50X

50.000 đồng

Miễn phí gọi dưới 20 phút

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MP50X NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP70

70.000 đồng

Miễn phí gọi dưới 20 phút

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MP70 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

T15D

15.000 đồng

( Miễn phí 75 phút + 150 MB Data)/ 7 ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( T15D NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP30K

30.000 đồng

(Miễn phí gọi dưới 10 phút nội mạng)/ 7 ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MP30K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

F30

30.000 đồng

( Miễn phí gọi dưới 20 phút + 3 GB Data)/ 7 ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( F30 NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

V50K

50.000 đồng

( Miễn phí gọi dưới 20 phút + 7GB )/ 7 ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( V50K NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

1N

10.000 đồng

( Miễn phí gọi dưới 10 phút + 5GB)/ ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( 1N NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

V7C

7.000 đồng

(Miễn phí 50 phút + 500MB)/ ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( V7C NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết

MP5X

5.000 đồng

( Miễn phí 50 phút  )/ ngày

ĐĂNG KÝ NHANH

Hoặc Soạn tin:

( MP5X NHUY gửi 9123 )

Xem chi tiết